Tập đoàn Thắng Lợi phát triển bền vững hướng đến kinh tế xanh

Với mong muốn “xanh hóa” đồng bộ theo xu thế “chuyển đổi xanh” trên toàn cầu, từ mô hình hoạt động đến quy trình đầu tư, thương mại, Tập đoàn Thắng Lợi xác định chú trọng phát triển “xanh” và bền vững thông qua các kế hoạch hành động, chiến lược kinh doanh cụ thể: […]